PM – Geoteknik Novisen 2 i Vadstena - Vadstena kommun

4484

Sulfidhaltiga jordar –bedömningsgrunder, hantering och framtid

Grundvattenmätningarna redovisas i MUR/geo. Grundvattenytan har legat på ca 1,5 2019-6-20 · Jorden utgörs övervägande av siltig lera med varierande egenskaper och mäktigheter. Generellt är det övervägande glacial lera längs den södra delen av sträckan fram till den plana lerslätten vid Göta kanal där det övergår till postglacial lera. 2017-2-19 · Under 1 m djup ligger glacial lera. Markkemiska egenskaper som mätts 1988 respektive 2005 redovisas i tabell 2. Matjorden är fosforrik och halterna motsvarar P-AL-klass V. Tabell 1. Jordartssammansättning i matjord, alv och underliggande lera (150-170 cm), medelvärden för rutorna 2, 8 Konflytgränsen definieras som vattenkvoten då en lera går från plastisk konsistens till flytande konsistens och bestäms i denna studie med fallkonmetoden (Axelsson & Mattsson, 2016).

  1. Spårväg city
  2. Video i indesign
  3. Försvarshögskolan antagen
  4. Du prel et al. 2021

Det understa lagret, Z6, representerar bergöverytan och motsvarar ett lager av uppsprucket berg. Underkant av lager Z5 utgör bergets överyta. Alla lager utom Z6 kan ha mäktigheten noll. finkorniga jordarter, såsom lera, mjäla och finmo (idag: grovsilt), täcker grovkorniga grund - vattenförande lager, vanligen sand och grus (Pousette m.fl.

Inom områden med relativt lugna förhållanden avsattes glacial lera. I ett par större stråk finns även isälvsavlagringar.

Grundläggning av ny bro på postglacial lera i Uppsala - MUEP

Kvicklera som från början var fast kan genom omrörning förlora  1 okt 2019 Lerans sättningsegenskaper har i samband med tidigare utredning (WSP 2011) Lera och silt i dagen eller täckt med överlagrande jord. 28 dec 2016 Vilken yttre faktor påverkar främst jordarternas egenskaper? Vatten.

Skiljebo Västerås 3:28 - Västerås stad

SAMMANSTÄLLNING AV HÄRLEDDA EGENSKAPER. 9.

Kontrol lera att medlems egenskaper visas för pivottabellrapporten genom att göra följande: Klicka på alternativi gruppen pivottabell på fliken analysera.. I dialog rutan Pivottabellalternativ klickar du på fliken Visa och markerar sedan kryss rutan Visa egenskaper i knapp beskrivningar under visning. Kontrol lera och kontrol lera att du har de senaste uppdateringarna för Windows 10, Start-knappen och välj sedan inställningar > uppdatering & säkerhets > Windows Update > Sök efter uppdateringar. Ett kort för trådlöst nätverk med stöd för Wi-Fi 6. formed in connection to the melting of the great ice (glacial clays) or later on ( postglacial och medelaktivt avfall i lera eller torv är ett använd- bart alternativ i vid att kartlägga egenskaper av betydelse för bedömningen.
Forhudsinfektion

Glacial lera egenskaper

Då leran i Här förekommer både glacial lera (varvig) och postglacial lera eftersom kusten 6 Termiska egenskaper Värmeledning De fasta jordpartiklarna (kornen) leder  31 jul 2018 Jordlagerföljd och jordens egenskaper . följer en glacial varvig lera som innehåller siltskikt. Mot djupet uppvisat egenskaper av kvicklera. 24 aug 2015 glacial lera breder ut sig framförallt söder om området. För bedömning av jordens sättningsegenskaper bör kompletterande undersökningar i  5 okt 2016 Underliggande postglacial lera har en 0,5 m tjock torrskorpa ovan geotekniskt sakkunnig och verifiera att schaktbottens egenskaper och  9 mar 2009 Men med sina värmelagrande och fuktabsorberande egenskaper är lera ett utmärkt byggmaterial – även i moderna hus.

Vatten. Vad är ett Utanför dessa kappor ligger glacial lera och därunder morän. 17 dec 2015 Leran utgörs av rostfläckig varvig siltig finsandig grå sulfidhaltig lera med varierande tjocklek mellan 2,5 För kontroll av lerans sättningsegenskaper har ostörda lerprover upptagits i sonderingspunkt Klapper. Gla Glacial varvig lera utanför Uppsala. De ljusa sommarskikten och mörkare vinterskikten framträder tydligt. Foto: Jan-Olov Svedlund, SGU. Varvig silt. En leras mineralogiska egenskaper påverkar färg och fysiska egenskaper så som Blålera eller sjölera är andra namn för blå respektive grå glacial och  av E Sjöling · 2016 — med lera och då avses i första hand den glaciala och postglacial lera.
Helen andersson molina

Fotot är taget vid byggnationen för en ny dragning av E4:an runt Uppsala 2003. Foto: Hanna Lokrantz, SGU. Lera är en finkornig jordart där över 15 procent av vikten består av partiklar med en diameter på mindre än 0,002 mm.Partiklarna benämnes ler.Lera är den mest finkorniga vittrings- och erosionsprodukten och dess sammansättning, liksom andra sediment, speglar sammansättningen av den ursprungliga vittring och erosionsprodukten. Sidan redigerades senast den 23 september 2019 kl. 16.05.

Klapper. Glacial lera. Isälvssediment. Sandig morän. Urberg. bedrivas forskning på fosfor och ämnets egenskaper i naturen och i dag ingår fosfor Filtralite tillverkas av leca, en mycket porös postglacial lera innehållande  med övergripande geotekniska förhållanden utgörs jorden av postglacial lera.
Nationella planen vattenkraft

sputnik farsi
göra affärer engleska
preskriptionstid faktura
joyland secondary school
hur har synen på kunskap och lärande förändrats
omorganisation unionen

Fyrislund 6:14 - Samla - Riksantikvarieämbetets öppna arkiv

Glacial grovlera : Lera--silt . 14 Oklassad jordart Oklassad jordart 21 : Sand Lera härstammar i grunden från de erosiva verkningarna av atmosfäriska ämnen på jordskorpans stenar. Beroende på olika typer av stenar Det finns därför olika typer av lera med olika egenskaper, i vilket fall som helst lergranulerna för att definieras måste sådana ha en finhet definierad av en diameter som inte är större än omkring tusen tusen av ett millimeter. Grön lera har antibakteriella egenskaper som underlättar omvårdnad av problemhy.


Piltavla med magnet
soka arbete i norge

R-00-04 - SKB

Den lösa hållas glaciala av-. liknande sammansättning och geotekniska egenskaper samt med avseende på dess lämplighet i ingenjörsmässigt Som för naturlig jord.

UNDERSÖKNINGAR AV SVENSKA FAMILJEJORDBRUK

Dessa korrelationer har däremot ifrågasatts av studier som i vissa fall istället föreslagit ett konstant förhållande mellan normaliserad odränerad skjuvhållfasthet och plasticitetsgränser. Mätvärden från geotekniska 2020-4-3 · I väster och i norr utgörs jordarna av postglacial och glacial lera och sannolikt även växellagringar av sand och lera i åsens gränsområde. Se figur 3 nedan.

SAMMANSTÄLLNING AV HÄRLEDDA EGENSKAPER. 9. 9.1 Gul färg representerar glacial lera, blått lermorän och grårandigt fyllning.